خبرنامه شماره ۲

در خبرنامه شماره ۲ می‎خوانید:

  • سرمقاله
  • آشنایی با رئولوژی
  • معرفی اعضای هیئت موسس، هیئت مدیره و بازرسان انجمن
  • گزارش برگزاری اولین همایش نقش رئولوژی در فناوری‎های مرتبط دنیا