کمیته ها

کمیته های انجمن رئولوژی ایران

ردیف

نام کمیته

نام مسئول/ مسئولین کمیته

۱

کمیته علمی و گردهمایی

دکتر نازکدست، دکتر گوهرپی، دکتر خادم زاده

۲

کمیته انتشارات

دکتر کفاشی، دکتر رمضانی، مهندس فرهنگ زاده

۳

کمیته آموزش و پژوهش

دکتر کفاشی

۴

کمیته دانشجویی

دکتر گلشن ابراهیمی، دکتر صالحی

۵

کمیته ارتباطات و امور بین­ الملل و اعضا

دکتر گوهرپی

۶

کمیته اقتصادی

دکتر مهرانپور

۷

کمیته امور مالی

دکتر مهرانپور