اهداف

اهداف انجمن رئولوژی ایران

۱- کمک به توسعه و گسترش این علم

۲- ارتباط با انجمن های رئولوژی جهان

۳- برگزاری همایش های ملی و بین المللی

۴- برگزاری دوره های آموزشی