هیئت مدیره

آقای دکتر اسماعیل قاسمی
هیئت موسس و دبیر انجمن
عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
آقای دکتر بابک کفاشی
هیئت موسس و نایب رئیس انجمن
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
خانم دکتر فاطمه گوهرپی
هیئت موسس و رئیس انجمن
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
خانم دکتر نادره گلشن ابراهیمی
هیئت موسس و هیئت مدیره
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
آقای دکتر احمد رمضانی سعادت آبادی
هیئت موسس و هیئت مدیره
عضو هیئت علمی دانشگاه شریف
آقای دکتر حسین نازک‎دست
هیئت موسس و هیئت مدیره
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آقای دکتر علی حق طلب
هیئت موسس
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
آقای دکتر میر کریم رضوی آقجه
هیئت موسس
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند
آقای دکتر مهدی سلامی حسینی
هیئت موسس
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند
آقای دکتر فرهاد شریف
هیئت موسس
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آقای دکتر کی‎قباد شمس
هیئت موسس
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
آقای دکتر کیوان صادقی
هیئت موسس
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
آقای دکتر رضا فودازی
هیئت موسس
عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی نیومکزیکو
آقای مهندس سید محمود کثیریها
هیئت موسس
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آقای دکتر میلاد مهران‎پور
هیئت موسس و خزانه‎دار انجمن
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
خانم مهندس سلوی فرهنگ‎زاده
بازرس اصلی
کارشناس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
آقای دکتر رامین خسروخاور
هیئت مدیره
رئیس انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی
آقای دکتر جعفر خادم‎زاده یگانه
هیئت مدیره
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی قم
آقای دکتر محمد مهدی صالحی برمی
بازرس
عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت